Algemene Gebruiksvoorwaarden (holandski)

1. Lični podaci korisnika

-Vaš trener se odnosi sa krajnjom pažnjom prema svim vašim ličnim podacima i sadržaj komunikacije, usmene i pisane, čuva u strogoj privatnosti.

-Podaci unutar Diaid sajta su predmet SSL protokola. Time su vaši lični podaci enkriptovani/kodirani, što obezbeđuje zaštitu privatnosti vaših podataka.

-Trener (Diaid) primenjuje sva pravila zaštite podataka o korisniku propisane aktuelnom evropskom regulativom (The General Data Protection Regulation (GDPR))

-Diaid ne snosi odgovornost za eventualno «curenje» podataka nastalo kao posledica aktivnosti trećih lica ili organizacija uključenih u prenos i obradu informacija putem interneta. Diaid preduzima sve potrebne mere koje su u nadležnosti Diaid-a da napred spomenute incidente predupredi i da Vas i nadležne institucije obavesti ukoliko do toga eventualno dođe, a Diaid ima znanja o tome (postupak predviđen GDPR regulativom)

-Klijent je obavezan da dostavi istinite i tačne podatke o sebi. Podaci koje Diaid prikuplja su ograničeni na meru koja je neophodna za obavljanje savetovanja preko interneta i za finansijsko poslovanje. Tu spadaju podaci kao što su Vaše ime i prezime, email adresa, adresa stanovanja, kao i podaci o vašim problemima, tj predmetu savetovanja.

– Diaid ne prikuplja dodatne podatke namenjene statističkim ili marketinškim analizama. Diaid ne snosi odgovornost za eventualne akcije trećih lica i organizacija uključenih u prenos i obradu Vaših podataka.

– Evantualno prikupljanje dodatnih podataka od strane trećih lica i organizacija uključenih u funkcionisanje Diaid-a (trenutno WordPress, LearnDash, Woo Comerce i Stripe, kao i hosting sajt Neostrada) je izvan mogućnosti kontrole i nadzora Diaid-a i Diaid ne snosi odgovornost za posledice aktivnosti i pružanja usluga navedenih i eventualnih inih trećih lica i organizacija.

-Svi vaši lični podaci i vaš profil biće u celosti izbrisani iz Diaid baze podataka 30 dana nakon završetka celokupnog treninga ili na vaš lični zahtev poslat na Diaid email adresu, a shodno GDPR regulativi.

2. Efekti treninga

-Diaid trening je namenjen ljudima sa blažim formama psihičkih teškoća.

-Diaid ne snosi odgovornost za eventualne greške u savetima ili intervencijama koje su nastale kao posledica nepotpunih ili pogrešnih podataka koje je korisnik/klijent dostavio treneru (Diaid).

-Diaid ne snosi odgovornost za eventualno pogoršanje zdravstvenog stanja i/ili funkcionisanja korisnika/klijenta tokom ili nakon treninga.

– Diaid ne garantuje uspeh u postizanju uspeha u treningu, jer taj uspeh većim delom zavisi od stepena zalaganja samog korisnika/klijenta.

– U slučaju kriznog stanja, savetujemo da se klijent obrati svom lekaru ili lokalnoj službi za pomoć u kriznim situacijama. Diaid nije u obavezi da pruži pomoć u eventualnim kriznim stanjima i situacijama.

-Diaid, odnosno vaš trener, zadržava pravo da odbije pružanje neke od, ili svih usluga dostupnih preko Diaid sajta.

3. Plaćanje

-Korisnik je obavezan da izvrši uplatu pre preuzimanja usluge (kursa, pisane ili video komunikacije). Nakon preuzimanja usluge, povraćaj novca nije moguć.

– Zakazanu video komunikaciju korisnik je obavezan da uplati najmanje 24 sata pre zakazanog razgovora. U protivnom trener ne garantuje dostupnost u zakazanom terminu. Ukoliko klijent nije dostupan u dogovoreno vreme, Diaid nije u obavezi da povrati uplaćeni iznos. U slučaju nedostupnosti ili sprečenosti terapeuta da stupi u kontakt u zakazano vreme, uplaćeni iznost će biti u celosti vraćen.

– Diaid zadržava pravo promene cene svojih usluga. Prilikom eventualne promene cene korisnik ima pravo da iskoristi već uplaćene usluge.

4. Zaštita intelektualne svojine

– Zabranjeno je kopiranje i distribucija materijala (delimično ili u celosti) Diaid treninga i Diaid websajta.

– Diaid koncept psihološkog treninga je pravno zaštićen. Svaka neovlašćena upotreba ili plagiranje ovog koncepta povlači za sobom zakonske konsekvence.

– Individualni korisnik/klijent ima pravo da skine sa interneta i lično koristi materijal koji je predviđen za ličnu upotrebu klijenta u treningu. Svaka distribucija i deljenje spomenutog materijala sa trećim licima nije dozvoljeno.

5. Ostalo

– Diaid zadržava pravo da u svakom trenutku unese dopune ili izmene u svoje uslove korišćenja.

– Sve eventualne izmene su u svakom trenutku dostupne klijentu na sajtu Diaid-a.