Uslovi korišćenja (Servisch)

1. Persoonlijke gegevens:

– Uw coach gaat uiterst zorgvuldig om met al uw persoonlijke gegevens en zij/hij houdt de inhoud van de communicatie met u strikt vertrouwelijk. 

-Data op de Diaid-site is onderworpen aan het SSL-protocol. Hierdoor worden uw persoonlijke gegevens gecodeerd, wat de privacy van uw gegevens waarborgt.

– De trainer/Diaid past de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe. 

– Diaid is niet verantwoordelijk voor het onvrijwillig vrijkomen van de gegevens als gevolg van derden, i.e. bedrijven die betrokken zijn bij informatie transfer via internet. Diaid neemt alle nodige maatregelen die binnen de competentie van Diaid vallen om de bovengenoemde incidenten te voorkomen en om u en de bevoegde instellingen/instanties op de hoogte te stellen als dit gebeurt, wanneer Diaid kennis hiervan heeft (conform de geldende AVG procedures)

-De klant is verplicht om juiste en accurate informatie over zichzelf te verstrekken. De informatie die Diaid verzamelt, is beperkt tot hetgeen nodig is voor online counseling en financieel beheer. Dit omvat informatie zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, woonplaatsadres, evenals informatie over uw problemen, dwz het onderwerp van counseling.

– Diaid verzamelt geen aanvullende gegevens voor statistische of marketinganalyses. Diaid is niet verantwoordelijk voor acties van derden en organisaties die betrokken zijn bij de overdracht en verwerking van uw informatie.

– Het feitelijk verzamelen van aanvullende informatie door derden en organisaties die betrokken zijn bij de werking van Diaid website(momenteel WordPress, LearnDash, Woo Comerce en Stripe, evenals de hostingsite Neostrada) valt buiten de controle van Diaid. Diaid is niet verantwoordelijk voor de activiteiten en de levering van de diensten van genoemde en mogelijk andere betrokkene derde partijen en organisaties.

-Al uw persoonlijke gegevens en uw profiel worden volledig verwijderd uit de Diaid-database 30 dagen na het voltooien van de volledige training of op uw persoonlijk verzoek verzonden naar het Diaid-e-mailadres.

2. Effecten van de training

– Diaid training is bestemd voor mensen met mildere vormen van psychologische problematiek.

– Diaid is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve adviezen of interventies als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie die door de gebruiker / cliënt aan de trainer zijn verstrekt. 

– Diaid is niet verantwoordelijk voor enige verslechtering van de gezondheid van de gebruiker / cliënt tijdens of na de training. 

– Diaid garandeert geen succes van de behandeling/training, omdat succes grotendeels afhankelijk is van de inzet van de cliënt zelf. 

– In geval van een crisis adviseren wij de cliënt om contact op te nemen met zijn arts of de plaatselijke crisisdienst. Diaid is niet verplicht assistentie te verlenen in geval van een crisis.

-Diaid, dat wil zeggen, uw trainer, behoudt zich het recht voor om levering van  een ​​of alle van de beschikbare diensten via de Diaid-site te weigeren.

3. Betaling

– De gebruiker is verplicht te betalen voordat hij/zij de service overneemt/downloadt (cursus, schriftelijke of videocommunicatie). Er is geen restitutie mogelijk nadat de service is gedownload. 

– Geplande videocommunicatie zou ten minste 24 uur van tevoren betaald worden. Als de cliënt op de afgesproken tijd niet beschikbaar is, is Diaid niet verplicht om reeds betaalde bedrag terug te storten naar de cliënt. Indien de trainer verhinderd is of niet beschikbaar op het geplande tijdstip wordt het reeds betaalde bedrag volledig gerestitueerd aan de cliënt.

– Diaid behoudt de rechten om de prijs van haar diensten te wijzigen. In geval van een wijziging van de prijs heeft de gebruiker het recht om de reeds betaalde diensten te gebruiken.

4. Bescherming van de intellectuele eigendom:

– Kopiëren en distributie van de inhoud van de Diaid training en de Diaid website (in geheel of gedeeltelijk)  is niet toegestaan.

– Diaid concept van psychologische training is wettelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik of plagiaat van dit concept heeft juridische consequenties.

– De individuele gebruiker / klant heeft het recht om tijdens de training materiaal die voor training is bestemd te downloaden en persoonlijk te gebruiken. Distributie en delen van genoemd materiaal met derden is niet toegestaan.

5. Algemene punten:

– Diaid behoudt zich het recht om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen.

– Alle wijzigingen worden op elk moment ter beschikking gesteld aan de klant op de Diaid-website.